Privacy Verklaring

Cliënten kinesiologie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel- overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen plus de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. In het dossier kunnen tevens gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, ik u eerst zal informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn om uw declaratie in te dienen bij uw zorgverzekeraar: 

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Consult Kinesiologie‘ of ‘Natuurgeneeskundig consult ‘.
 • De kosten van het consult

Bewaartermijnen 

 • De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (Belastingdienst) voor de financiële administratie.
 • Een bewaartermijn van het cliëntdossier tot 15 jaar op grond van de wettelijke bewaartermijn WGBO.
 • Statische gegevens via Google Analytics 2 jaar.

Rechten van betrokkenen 

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens ik van u verwerk.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat ik verkeerde gegevens van u heb? Laat het mij dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die ik van u heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat ik uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om de persoonsgegevens over te (laten) dragen.
  Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met mij op.

U kunt daarnaast ook: 

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met me opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP): Denkt u dat ik niet handel in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/telefonisch-contact ).

Grondslagen van de verwerkingen 

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van mijn dienstverlening.    

Website

De website van Kinesiologiepraktijk Senang is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat, het slotje en de ‘https’ aanduiding in de URL geven dit aan. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden. 

Links 

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u privacy statement van de betreffende organisatie lezen.    

Cookie statement 

Kinesiologiepraktijk Senang gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). 

Soesterberg, januari 2023